Öğrenci Kabul Koşulları (Doktora)

Üniversitemizin Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programına başvurabilmek için bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olunması, yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip olanların ise en az 55 ALES puanı olması gerekir. Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların en az 80 ALES puanı ve en az 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalaması olması gerekir.

Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların YDS’den en az 55 ve ya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diploması veya lisans ya da yüksek lisans eğitimi, Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun diplomasına sahip olması gerekir. Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilleri dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana muadil bir puan alması gerekir. Senato, girilecek programların özelliklerine göre gerekirse asgari puanları yükseltebilir. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler ALES puanı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ile aynı şartlara tabidir. Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi ile TÖMER’den Türkçe yeterlik belgesi almış olmaları istenir. Yabancı dille eğitim yapan anabilim dallarında Türkçe yeterlik belgesi şartı aranmaz. Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir.

Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; mülakat yapılmıyor ise ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si alınarak başarı puanı hesaplanır. Mülakat sınavı yapılan Anabilim dallarında ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakat sınavının % 20’si alınır. Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla doktoraya başvuracaklar için başarı puanının hesaplanmasında lisans not ortalaması kullanılır. Başarı puanının en az 60 olması gerekir, 60 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.